Algemeen

Nieuwe BMB Ethische Code roept op tot respect en fair play in 2024

Het BMB bestuur keurde op 20 december een nieuwe BMB Ethische Code goed om fair play, respect en een sportieve houding in de uitoefening van onze favoriete sport te verzekeren.

Ook in de motorsport moet respectvol gedrag en hoffelijkheid centraal staan. De ethische code is aanvullend van toepassing is ten opzichte van alle andere reglementen van de BMB. Klachten kunnen worden neergelegd om te worden behandeld door de ethische commissie met mogelijkheid tot sanctionnering zoals voorzien in de Ethische Code.

Er zal echter in eerste instantie, indien mogelijk, worden getracht om via een overleg met de betrokken partijen tot een oplossing te komen.

Hieronder publiceren we een uittreksel uit de code met de persoonlijke verbintenis die alle vergunninghouders aangaan bij het onderschrijven van hun vergunning 2024:

PERSOONLIJKE VERBINTENIS TEN VOORDELE VAN ETHISCH GEDRAG EN FAIR-PLAY

 • Ik erken dat fair play en een sportieve houding verder gaan dan het respecteren van de BMB reglementen en dat zij ook de samenwerking, de vriendschap, het respect voor anderen, de sportiviteit en fair play “tijdens en buiten de manifestaties of activiteiten onder de bevoegdheid van de BMB” omvatten.
 • Ik verbind me ertoe kennis te nemen van en mij te schikken naar alle codes en reglementen van toepassing: de BMB Statuten, de BMB Sportcode en haar bijlagen, de BMB Medische Code, de BMB Milieucode, het BMB Reglement Recreatief Motorrijden, de BMB Disciplinaire Code en de technische reglementen die van toepassing zijn op de disciplines of activiteiten waaraan ik in welke hoedanigheid dan ook deelneem.
 • Ik verbind me ertoe mij te gedragen volgens de hoogste normen van eerlijkheid, integriteit en ethisch gedrag.
 • Ik zal mij onthouden van elke vorm van corruptie of verduistering van eigendommen en/of gelden van de BMB voor privédoeleinden.
 • Ik zal mij onthouden van elke vorm van wedstrijdvervalsing (“match fixing”) of direct of indirect wedden (bijvoorbeeld door een derde partij opdracht te geven een weddenschap te plaatsen) op manifestaties of aangelegenheden onder de bevoegheid van de BMB.
 • Ik verbind me ertoe mijn volledige steun te geven aan de strijd tegen doping en het gebruik van verboden en/of prestatiebevorderende middelen in de motorsport.
 • Ik verbind mij er verder toe de integriteit van de sportieve en niet-sportieve activiteiten van BMB te handhaven door mij hoffelijk en respectvol te gedragen en mij te onthouden van elke vorm van raciale intolerantie, seksuele intimidatie of discriminatie op grond van geslacht, afkomst, huidskleur, ras, nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, seksuele geaardheid of handicap.
 • Ik ben medeverantwoordelijk voor een gezonde en veilige omgeving zowel tijdens wedstrijden als activiteiten van recreatief motorrijden en erken dat dit een absolute prioriteit is voor de BMB en een ideaal dat gedeeld wordt door iedereen die betrokken is bij de motorsport. Ik verbind mij ertoe een positieve houding aan te nemen en anderen, zowel rijders als officials, aan te moedigen zich aan de relevante reglementen te houden op een manier die de veiligheid van iedereen verzekert.
 • Ik geef het goede voorbeeld aan anderen en onthou me van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Ik gedraag me hoffelijk en respectvol, onthou me van grievende en/of beledigende opmerkingen. Dit geldt zowel bij rechtstreekse contacten met anderen, als bij het gebruik van communicatiekanalen zoals sociale media, apps, internet of het maken van geluids- of beeldmateriaal.
 • Ik erken dat bescherming van het milieu essentieel is voor de toekomst van de motorsport en ik beloof anderen aan te moedigen stappen te ondernemen om de duurzaamheid van de motorsport en het recreatief motorrijen onder auspiciën van de BMB te verzekeren.
 • Ik erken dat respect voor andere deelnemers en vorming essentieel zijn voor de succesvolle promotie van de motorsport en zorg ervoor dat een eerlijke en ethische motorsport in de toekomst gegarandeerd blijft.
 • Ik zal de fysieke en seksuele integriteit van iedereen respecteren, neem niet deel aan grensoverschrijdend gedrag noch zal ik anderen hiertoe aanmoedigen.
 • Ik onthou me van elke vorm van geweld (verbaal en fysiek) t.a.v. publiek, organisatoren, officials en andere deelnemers.
 • Ik erken en aanvaard dat alle bovenstaande verplichtingen persoonlijke verplichtingen zijn en dat ik kan worden gestraft (disciplinaire aansprakelijkheid) in overeenstemming met deze Code door de Ethische Commissie in het geval van niet-naleving van deze verplichtingen. Verder erken en aanvaard ik dat elke actie of wangedrag van mijn kant buiten het “speelveld” die schadelijk is voor de belangen van de BMB of de motorsport (met inbegrip maar zonder beperking van gewelddadig of oneerlijk, racistisch, bedreigend, onfatsoenlijk of beledigend gedrag) door de Ethische Commissie kan worden bestraft in overeenstemming met deze Code.

Raadpleeg de volledige Ethische code via volgende link (De code werd op de BMB website gepubliceerd in de menu ‘De BMB’ – ‘Statuten en codes’) : Ethische code BMB

Partners

Back to top button